Lãnh đạo trung tâm

GIÁM ĐỐC

    
Họ và tên: TRẦN THANH TRỪ
Chức vụ:   Giám đốc trung tâm
Điện thoại: (070). 3836182
Di động: 1913.885.647  PHÓ GIÁM ĐỐC

 

    
Họ và tên: NGUYỄN TỨ QUÍ
Chức vụ:   Phó Giám đốc trung tâm
Điện thoại: (070). 3836182
Di động: 0936.737.670 

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn