Phòng tổng hợp - thông tin - tư vấn

- Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý thuộc các lĩnh vực: giá cả, thương mại, quản lý tài sản nhà nước, quản lý tái chính về đất đai, bất động sản.

- Khảo sát cung cấp thông tin về giá cả, thị trường (bao gồm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường) làm cơ sở cho việc thẩm định giá.

- Công tác hành chính, tổng hợp.

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn