Chi tiết tin tức

Ngày 21/01/2015 00:00:00
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tài chính năm 2014
Ngày 05/01/2015, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tài chính năm 2014.

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 04/11/2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và Hướng dẫn số 315/HD-SNV, ngày 04/12/2014 của Sở Nội vụ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

Ngày 05/01/2015, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tài chính năm 2014.

Dự Hội nghị gồm có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Sở Tài chính, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Phiếu tín nhiệm được lấy theo 3 mức: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy các đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc của Sở Tài chính đều có số phiếu "tín nhiệm cao" chiếm tỷ lệ cao, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Giám đốc, Phó giám đốc Sở Tài chính tại Hội nghị này được triển khai đúng trình tự, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Phan Thanh Hoàng

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn