Chi tiết tin tức

Ngày 09/12/2015 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Chi cục bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Vĩnh Long.
Căn cứ Quyết định Thanh tra số 44/QĐ.TTr ngày 18/9/2015 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long: Về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Chi cục bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Vĩnh Long.

       Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Chi cục bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Vĩnh Long từ ngày 07/10/2015 đến ngày 03/11/2015

      Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/11/2015 của Trưởng Đoàn thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Chi cục bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Vĩnh Long. Thanh tra Sở Tài chính kết luận như sau:

- Xem Thông báo Kết luận thanh tra Chi cục bảo vệ Môi trường

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn