Chi tiết tin tức

Ngày 16/12/2015 00:00:00
Công bố 05 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
Ngày 23/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định số 2472/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

       Theo đó quyết định đã công bố 05 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long như sau:

      1. Công bố 05 thủ tục hành chính mới

       - Lĩnh vực Giá:

+ Đăng ký giá của doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

+ Kê khai giá của doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

+ Hiệp thướng giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính

+ Quyết định giá thuộc Sở Tài chính

       - Lĩnh vực Tài chính, ngân sách:

          Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vố ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (Đối với nguồn vố do cấp tỉnh thực hiện )

      2. Bãi bỏ 13 thủ tục hành chính

      - Lĩnh vực Giá:

+ Thủ tục đăng ký giá của các tập đoàn kinh tế, công ty, công ty cổ phần, công ty TNHH có trên 50% số vốn sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ, Doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính.

+ Thủ tục điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính.

+ Thủ tục Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính).

+ Thủ tục Hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính).

+ Thủ tục Hiệp thương giá do cả hai bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính).

+ Thủ tục Hiệp thương giá theo yêu cầu của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính).

+ Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện.

+ Quyết định giá thuộc thẩm quyền Sở Tài chính.

+ Kê khai giá lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ.

+ Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ.

+ Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (Gọi chung là tiền thuê đất).

      - Lĩnh vực quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:

         Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

     - Lĩnh vực kế toán, kiểm toán:

        Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Nguồn: Quyết định số 2472 /QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Lê Hữu TríCác tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn