Chi tiết tin tức

Ngày 04/02/2016 00:00:00
Hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ chi phí bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ cho lực lượng công an trực tiếp tham gia xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hàng hóa tịch thu trên địa bàn tỉn

         Ngày 25/01/2016 Sở Tài chính đã ban hành công văn số 108/STC-QLNS hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ chi phí bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ cho lực lượng công an trực tiếp tham gia xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hàng hóa tịch thu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trên tinh thần công văn số 132/UBND-KTTH ngày 14/01/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, hướng dẫn cụ thể như sau:

      - Về đối tượng được hỗ trợ là lực lượng công an trực tiếp tham gia xử phạt vi phạm hành chính (không kể xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn giao thông) và xử lý hàng hóa tịch thu bao gồm: cấp tỉnh; cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn.

     - Về số ca làm đêm, làm thêm giờ thực hiện với tổng số ca làm đêm, làm thêm giờ không quá 5 ca/người/tháng và không quá 50 ca/người/năm; mỗi ca làm đêm, làm thêm giờ được tính là 4 giờ.

     - Về mức chi thực hiện như sau:

      + Ban ngày: 50.000 đồng/người/ca (thời gian làm việc vào ban ngày được xác định từ 17 giờ đến 21 giờ ngày làm việc bình thường và ngày thứ bảy, chủ nhật);

      + Ban đêm: 100.000 đồng/người/ca (thời gian làm việc vào ban đêm được xác định từ 21 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau đối với ngày làm việc bình thường và ngày thứ bảy, chủ nhật).

      - Về nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng nguồn thu phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách nhà nước của lực lượng công an và được bố trí trong dự toán chi hàng năm của ngân sách địa phương các cấp.

     - Thời gian thực hiện hướng dẫn này từ ngày 01/01/2016.

  Nguồn: công văn 108/STC-QLNS ngày 25/01/2016 của Sở Tài chính Vĩnh Long

 Trịnh Minh Trung


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn