Chi tiết tin tức

Ngày 10/05/2016 00:00:00
Tạm đình chỉ thanh toán vốn đầu tư xây dựng năm 2016 đối với các đơn vị chưa hoàn thành báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2015
Ngày 05/05/2016, Sở Tài chính ban hành Công văn số 553/STC-ĐT về việc thông báo tạm đình chỉ thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 đối với các đơn vị chưa hoàn thành báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2015.

       Trước đó, Sở Tài chính đã ban hành công văn số 27/STC-ĐT ngày 07/01/2016 và Công văn số 286/STC-ĐT ngày 10/03/2016 gửi đến các Sở, Ban ngành tỉnh, các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án về việc đề nghị lập, thẩm định và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2015 gửi Sở Tài chính trước ngày 20/03/2016 để thẩm định và tổng hợp quyết toán theo quy định.

      Đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều Sở, Ban ngành tỉnh, chủ đầu tư, ban quản lý dự án không thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo quyết toán như: chưa gửi báo cáo quyết toán hoặc đã gửi báo cáo quyết toán nhưng nội dung, biểu mẫu báo cáo quyết toán không đúng quy định, chưa được cơ quan chủ quản thẩm định và tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán năm 2015 của Sở, Ban ngành mình...

      Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo thời gian quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 10 Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm. Sở Tài chính tạm đình chỉ việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của cơ quan/đơn vị (khoảng 50 đơn vị). Sở Tài chính sẽ ngưng đình chỉ cho tới khi nhận được báo cáo quyết toán năm 2015 của cơ quan/đơn vị đúng theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.

         Nguồn: Công văn số 553/STC-ĐT, ngày 05/05/2016 của Sở Tài chính , ảnh minh họa: từ Internet

 

Lê Hữu Trí


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn