Chi tiết tin tức

Ngày 13/05/2016 00:00:00
Hướng dẫn cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 09/5/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Sở Tài chính có hướng dẫn liên ngành số 245/HDLN.SNN&PTNT-STC về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo tinh thần Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các loại hình thiên tai: theo khoản 1 Điều 3 Luật phòng chống thiên tai.

2. Đối tượng áp dụng: các huyện, thị xã, thành phố bị thiệt hại do thiên tai theo khoản 1 Điều 3 Luật phòng chống thiên tai; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

3. Căn cứ hỗ trợ: thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra theo Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của liên  Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo của Ủy ban Nhân dân cấp huyện về thiệt hại do thiên tai gây ra; Nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của địa phương.

4. Quy trình hỗ trợ:

- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất phương án khắc phục gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh qua Văn phòng thường trực và các Sở liên quan theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai; Báo cáo về dự phòng ngân sách cấp huyện, dự phòng đã sử dụng và dự phòng còn lại đến thời điểm bị thiên tai gửi Sở Tài chính.

- Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ các địa phương và ý kiến của các Sở: Tài chính, Kế Hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trên cơ sở văn bản đề xuất của Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Trường hợp khẩn cấp, Sở Tài chính thực hiện tạm ứng ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại theo Quyết định của Chủ Tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

5. Nguyên tắc cơ chế hỗ trợ kinh phí:

- Về hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng: Xem xét hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh đối với những địa phương có thiệt hại lớn vượt quá khà năng cân đối ngân sách cấp huyện; Căn cứ tình hình thiệt hại, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất phương án khắc phục của cấp huyện việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho các huyện, thị xã, thành phố được thực hiện như sau: tỉnh hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh và ngân sách tỉnh sau khi các địa phương đã sử dụng hết dự phòng ngân sách, Quỹ Phòng, chông thiên tai được để lại theo quy định và các nguồn huy động hợp pháp khác. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

- Về hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai: Thực hiện theo văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 9/02/2015 của Bộ Tài chính Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

6. Về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, nắng nóng, hạn hán: Thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Trường hợp nắng nóng, hạn hán xảy ra gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, ngân sách địa phương sau khi bố trí lại ngân sách, dự phòng, quỹ phòng chống thiên tai vẫn không đủ, Ủy ban Nhân dân cấp huyện báo cáo Chủ Tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổng hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ nhân sách nhà nước của các huyện, thị xã, thành phố, đề xuất phương án hỗ trợ gửi Sở Tài chính. Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và ngân sách tỉnh, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể.

7. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan bao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được quy định rõ tại hướng dẫn này.

Hướng dẫn này được áp dụng kể từ ngày 10/5/2016.

 Nguồn: hướng dẫn liên ngành số 245/HDLN.SNN&PTNT-STC ngày 09/5/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Sở Tài chính.


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn