Chi tiết tin tức

Ngày 01/06/2016 00:00:00
Quy định tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 19 tháng 5 năm 2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc Sửa đổi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND, ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Quyết định Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND cụ thể như sau:

      Tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất áp dụng cho kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất từ năm 2016 là:

- Mức 1%/năm áp dụng chung cho các thửa đất, các dự án đầu tư thuê đất trên tất cả các khu vực thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trừ các thửa đất, dự án thuê đất được quy định tại các mức 0,7%/năm; 0,6%/năm; 0,5%/năm bên dưới.

- Mức 0,7%/năm áp dụng cho các dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; hoặc các dự án không thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế - khó khăn.

- Mức 0,6%/năm áp dụng cho các dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; hoặc dự án thuộc danh mục ưu đãi đầu tư và thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - khó khăn.

- Mức 0,5%/năm áp dụng cho các dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - khó khăn.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành văn bản.

  Nguồn: Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long

 Trịnh Minh Trung


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn