Chi tiết tin tức

Ngày 01/06/2016 00:00:00
Hướng dẫn thủ tục hành chính đăng ký mã số có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 24/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long. Quyết định này đã công bố mới 01 và bãi bỏ 08 thủ tục đăng ký mã số có quan hệ với ngân sách.

   Một số điểm chính của thủ tục được công bố mới theo Quyết định số  1146/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long:

- Về trình tự thực hiện: cơ quan, đơn vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định, gởi đến Sở Tài chính. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ lập Giấy biên nhận hồ sơ; nếu hợp lệ nhưng không đầy đủ, Sở Tài chính vẫn tiếp nhận hồ sơ và đơn vị phải bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc; nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ trả lại và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ.

- Về phương thức gởi hồ sơ: Đơn vị có thể gởi trực tiếp, đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến mức 4 cấp mã số tại địa chỉ: https://mstt.mof.gov.vn  

- Về thành phần, số lượng hồ sơ: đơn vị gởi 01 bộ hồ sơ với thành phần tùy vào các trường hợp sau đây:

    + Trường hợp 1: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước:

  Ÿ     * Tờ khai theo mẫu số 01-MSNS- BTC

  Ÿ     * Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS theo mẫu số 07-MSNS-BTC hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.

    + Trường hợp 2: Hồ sơ đăng ký mã so ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách:

       * Tờ khai theo mẫu số 01-MSNS- BTC

       * Bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.

       * Các văn bản của CQNN có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.

     + Trường hợp 3: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

  Ÿ     * Tờ khai theo mẫu số 02-MSNS- BTC

  Ÿ     * Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

    + Trường hợp 4: Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án:

  Ÿ     * Tờ khai theo mẫu số 03-MSNS- BTC

       * Bản sao hợp lệ quyết định đầu tư dự án;

       * Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật;

       * Bản sao hợp lệ quyết định điều chỉnh dự án (nếu có)

     + Trường hợp 5: Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư:

       * Tờ khai theo mẫu số 04-MSNS- BTC

       * Bản sao hợp lệ quyết định đầu tư dự án;

       * Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật;

       * Bản sao hợp lệ quyết định điều chỉnh dự án (nếu có)

     + Trường hợp 6: Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo mẫu số 06-MSNS- BTC đến Sở Tài chính.

- Về thời gian xử lý: Sở Tài chính cấp mã số ĐVHQNS và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị:

     + 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

     + 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo phương thức nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS.

- Về lệ phí: không

Lưu ý: Nếu đơn vị gửi hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công mức 4 thì cũng phải  lập 01 bộ hồ sơ giấy (tờ khai có ký tên, đóng dấu) tương ứng với từng trường hợp như trên, sau đó scan hoặc chụp hình,  ... từng loại giấy tờ của hồ sơ thành từng tập tin để đính kèm khi gửi hồ sơ trực tuyến.

    Mọi vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách xin liên hệ về Phòng Tin học và Thống kê – Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 0703.820793, hộp thư: staichinh@vinhlong.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể.

Lê Hữu Trí


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn