Chi tiết tin tức

Ngày 15/06/2016 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trưng Vương trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

       Căn cứ Quyết định Thanh tra số 10/QĐ-TTr ngày 07/03/2016 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trưng Vương trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

       Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trưng Vương trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Long  từ ngày 10/03/2016 đến ngày 29/04/2016.

      Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra ngày 17/05/2016 của Trưởng Đoàn thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trưng Vương trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Long. Thanh tra Sở Tài chính kết luận như sau:

       -  Xem Kết luận thanh tra chi tiết
     

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn