Chi tiết tin tức

Ngày 11/07/2016 00:00:00
Thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 06 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách 06 tháng cuối năm 2016, ngày 04/07/2016, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn số 898/STC-QLNS đề nghị Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Vĩnh Long và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

     - Cơ quan Thuế, Hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/012/2016 không quá 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2016; đồng thời đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 được UBND tỉnh giao và tăng thu tối thiểu 14-16% so với số thực hiện thu năm 2015.

     - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tài chính cùng cấp và cấp dưới quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ quy định và trong phạm vi dự toán được giao; dừng triển khai và thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đến ngày 30/06/2016 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình để chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai,....và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách theo quy định; Trường hợp dự kiến số thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán, các địa phương trước mắt tạm giữ lại 50% nguồn dự phòng ngân sách để chủ động xử lý nguồn thu ngân sách địa phương giảm lớn; trong quá trình thực hiện nếu xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách thì phải chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thật sự cần thiết trong dự toán được giao, để giành nguồn chi các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là chi cho chế độ chính sách cho con người;...

     - Các ngành, các cấp quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2016; các văn bản của Sở Tài chính như: Công văn số 369/STC ngày 29/03/2016 về việc tiết kiệm chi thường xuyên và mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, công văn số 426/STC-QLNS ngày 08/04/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016.

         Nguồn: Công văn số 898/STC-QLNS của Sở Tài chính ngày 04/07/2016

 Trần Ngọc Điệp


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn