Chi tiết tin tức

Ngày 20/10/2016 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính năm 2015 tại Ban quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

            Thực hiện quyết định số 27/QĐ.TTr ngày 20/05/2016 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài Ban quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

           Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Ban quản lý di tích tỉnh Vĩnh Long từ ngày 26/05/2016 đến ngày 05/08/2016.

           Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 06/09/2016 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của đơn vị Ban quản lý di tích tỉnh Vĩnh Long là đối tượng thanh tra. Thanh tra Sở Tài chính kết luận như sau: Tải và xem kết luận chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn