Chi tiết tin tức

Ngày 20/01/2017 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại Trung tâm văn hóa tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

           Thực hiện quyết định số 82/QĐ-TTr ngày 15/11/2016 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại Trung tâm văn hóa tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

           Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại chính tại Trung tâm văn hóa tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long từ ngày 21/11/2016 đến ngày 30/12/2016.

           Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/12/2016 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của chính tại Trung tâm văn hóa tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long là đối tượng thanh tra. Thanh tra Sở Tài chính kết luận như sau: Tải và xem kết luận chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn