Chi tiết tin tức

Ngày 08/02/2017 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

           Thực hiện quyết định số 77/QĐ.TTr ngày 02/11/2016 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long. Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra từ ngày 09/11/2016 tại đơn vị Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long và kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại đơn vị từ ngày 06/01/2017.

           Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 18/01/2017 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long là đối tượng thanh tra. Chánh thanh tra Sở Tài chính kết luận như sau: Tải và xem kết luận chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn