Chi tiết tin tức

Ngày 25/04/2017 00:00:00
Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
Ngày 21/04/2017, Sở Tài chính ban hành Công văn số 519/STC-QLNS về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
 

Theo tinh thần công văn này, Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi thường xuyên NSNN năm 2017 như sau:

        - Hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm cho đơn vị sử dụng ngân sách mà sau ngày 30/06/2017 chưa phân bổ, để bổ sung dự phòng ngân sách các cấp; trừ trường hợp được phép thực hiện tại các văn bản hiện hành, các trường hợp được Thủ Tướng Chính phủ cho phép thực hiện, các khoản đơn vị sử dụng ngân sách đang báo cáo UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố do cơ quan tài chính cùng cấp không thống nhất khi triển khai phân bổ dự toán. Trong thời gian chờ ý kiến quyết định của các cấp UBND thì đơn vị không được phép chi đối với các nội dung cơ quan tài chính không thống nhất.

        - Dừng thực hiện và hủy dự toán đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30/06/2017 chưa triển khai thực hiện (chưa có quyết định phê duyệt dự án), chưa phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bổ sung dự phòng ngân sách các cấp. Trừ một số trường hợp như: kinh phí phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các khoản kinh phí được phép thực hiện tại các văn bản hiện hành; trường hợp điều chỉnh dự toán đối với các nội dung công việc đã được phân bổ dự toán đầu năm để thực hiện cho phù hợp thực tiễn phát sinh và các trường hợp đặc biệt Thủ tướng Chính phủ quyết định.

       - Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, báo cáo các khoản chưa phân bổ gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện hủy dự toán, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện kiểm soát chi theo quy định. Cơ quan tài chính các cấp báo cáo UBND cùng cấp gửi Sở Tài chính tổng hợp các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm đến ngày 30/06/2017 chưa phân bổ phải hủy dự toán trước ngày 10/07/2017 để trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính.

        - Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định hiện hành đối với các khoản chi như: chi đi công tác nước ngoài;  chi đi công tác trong nước;  chi phí văn phòng phẩm; chi phí sự dụng điện; chi phí khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, động thổ khởi công, khánh thành công trình dự án.

     - Chế độ báo cáo, công khai tài chính, ngân sách nhà nước tại các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình thực hiện trong quý gửi về Sở tài chính trước ngày 15 của tháng cuối quý để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính.

      - Đối với các chương trình, dự án sự dụng từ nguồn vốn nước ngoài (không bao gồm nguồn vốn vay, viện trợ theo phương thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước) thực hiện như nguồn trong nước; trừ trường hợp hiệp định có quy định khác thì thực hiện theo hiệp định.

                       Nguồn: Công văn số 519/STC-GCS, ngày 21/04/2017 của Sở Tài chính

 Lê Hữu Trí

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn