Chi tiết tin tức

Ngày 25/04/2017 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Trường THCS và THPT Phú Quới trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 14/02/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Trường THCS và THPT Phú Quới trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

            Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra từ ngày 20/02/2017, kết thúc ngày 24/03/2017 tại đơn vị Trường THCS và THPT Phú Quới trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

            Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra ngày 13/04/2017 của Trưởng Đoàn thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Trường THCS và THPT Phú Quới trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long. Thanh tra Sở Tài chính kết luận như sau: Tải và xem kết luận chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn