Chi tiết tin tức

Ngày 27/04/2017 00:00:00
Đóng góp dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến đóng góp dự thảo về Sở tài chính trước ngày 10/05/2017. Quá thời hạn nói trên xem như các cơ quan, đơn vị thống nhất dự thảo

Tải và xem dự thảo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn