Chi tiết tin tức

Ngày 22/08/2017 00:00:00
Quy trình thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Để các đơn vị có liên quan thực hiện được thuận lợi, Sở Tài chính đã ban hành hướng dẫn 1098/HD-STC để điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 

          Ngày 08/08/2017, Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn số 1098/HD-STC về quy trình mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

          Ngày 26/5/2017,  UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/ 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long, về việc ban hành danh mục tài sản thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

          Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Sở Tài chính đã có hướng dẫn số 1024/HD-STC ngày 27/7/2016 về việc thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩng Long, qua một năm thực hiện có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Để các đơn vị có liên quan thực hiện được thuận lợi, Sở Tài chính đã ban hành hướng dẫn 1098/HD-STC để điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện mua sắm tập trung với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung bao gồm:

- Mua sắm tập trung cấp Quốc gia như: xe ô tô phục vụ công tác chung, chức danh, xe chuyên dùng

- Mua sắm tập trung cấp tỉnh như: Máy photocopy; máy vi tính để bàn, máy xách tay, máy tính bảng; máy in (trừ máy in chuyên dùng như: máy in giấy phép lái xe, máy in ấn chỉ, máy in màu, máy in kim khổ A3); Trang thiết bị ngành giáo dục kể cả trang thiết bị giảng dạy như: thiết bị thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh, công nghệ, phòng máy vi tính phục vụ học tập, phòng Lab, bàn ghế học sinh.

2. Cách thức và thời gian thực hiện

- Mua sắm tập trung quốc gia ( xe ô tô): Cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổng hợp nhu cầu mua sắm theo Mẫu số 01b/TH/MSTT Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 2 hàng năm  để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và gửi Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 02 hàng năm.

- Mua sắm tập trung theo phương thức ký thỏa thuận khung :

+ Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính là đơn vị tổng hợp tổng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đầu thầu, ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn. Trung tâm thông tin tư vấn và dịch vụ tài chính có trách nhiệm thông báo nội dung thỏa thuận khung đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị đầu mối (cơ quan chủ quản). Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng tài sản trực tiếp ký kết hợp đồng và thanh toán tiền mua tài sản với nhà thầu được lựa chọn, tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, chế độ bảo hành, bảo trì tài sản từ nhà thầu được lựa chọn.

+ Thời gian thực hiện mua sắm tập trung tài sản theo cách thức thỏa thuận khung được thực hiện 2 đợt trong năm (đợt 1 vào quý I, đợt 2 vào quý III), trừ trường hợp đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Mua sắm tập trung theo phương thức ký hợp đồng trực tiếp: chỉ áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản để phục vụ hoạt động các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài mà nhà tài trợ có yêu cầu áp dụng theo phương thức ký hợp đồng trực tiếp.

Ngoài ra, Sở Tài chính còn hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục mua sắm tập trung theo phương thức thỏa thuận khung về nội dung, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị có liên quan với trình tự:

1. Lập và phê duyệt dự toán mua sắm tài sản

2.Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung

3. Lập thẩm định và phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

4. Ký kết thỏa thuận khung

5. Ký hợp đồng mua sắm tài sản

6. Thanh toán, bàn giao tiếp nhận và bảo hành tài sản

      Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1024/HD-STC ngày 27/7/2016 của Sở Tài chính.

                 Nguồn: Hướng dẫn số 1098/HD-STC, ngày 08/08/2017 của Sở Tài chính

 

Lê Hữu Trí

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn