Chi tiết tin tức

Ngày 15/09/2017 00:00:00
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh
Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020
    Các đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020 và gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/10/2017 - Xem và tải Dự thảo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn