Chi tiết tin tức

Ngày 15/09/2017 00:00:00
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
    Các đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến đối với  Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND  ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/10/2017 -Xem và tải Dự thảo chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn