Chi tiết tin tức

Ngày 16/11/2017 00:00:00
Phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
Ngày 13/11/2017, Sở Tài chính Vĩnh Long ban hành các quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Tài chính, cụ thể như sau:

        Bà Lê Thị Nhung – Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Long chịu trách nhiệm chung, lãnh đạo toàn diện; trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính Đầu tư và bộ phận tổ chức cán bộ và kế toán Văn phòng Sở; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các phòng được giao theo Quy chế làm việc của Sở Tài chính.

       Ông Hồ Văn Đường – Phó Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Long giúp việc cho Giám đốc, có nhiệm vụ tổ chức điều hành chỉ đạo Phòng Quản lý ngân sách và phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của phòng chuyên môn được giao và báo cáo Giám đốc Sở theo quy định

       Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa - Phó Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Long giúp việc cho Giám đốc, có nhiệm vụ tổ chức điều hành chỉ đạo Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Phòng Quản lý giá và Công sản, Trung tâm thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính; xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của phòng chuyên môn được giao và báo cáo Giám đốc Sở theo quy định.

       Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Long giúp việc cho Giám đốc, có nhiệm vụ tổ chức điều hành chỉ đạo Thanh tra tài chính, Phòng Tin học và Thống kê, thi đua khen thưởng và quản trị Văn phòng Sở; xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của phòng chuyên môn được giao và báo cáo Giám đốc Sở theo quy định.

               Nguồn: Quyết định số 528/QĐ-STC, 529/QĐ-STC, 530/QĐ-STC, 531/QĐ-STC, ngày 13/11/2017 của Sở Tài chính Vĩnh Long

 

  Trần Ngọc Điệp


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn