Chi tiết tin tức

Ngày 03/01/2018 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện quyết định số 83/QĐ.TTr ngày 22/09/2017 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

           Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại đơn vị Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long từ ngày 02/10/2017 đến ngày 05/12/2017.

           Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/12/2017 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của đơn vị Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long là đối tượng thanh tra. Thanh tra Sở Tài chính kết luận như sau: Tải và xem kết luận chi tiết

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn