Chi tiết tin tức

Ngày 04/04/2018 00:00:00
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
Ngày 02/04/2018, Sở Tài chính có công văn số 346/STC-GCS về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long

Nội dung dự thảo Nghị quyết tải tại đây.


Nội dung đóng góp ý kiến gửi về địa chỉ mail staichinh@vinhlong.gov.vn và Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long địa chỉ số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long; Điện thoại: 02703.822.027

Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn