Chi tiết tin tức

Ngày 13/06/2018 00:00:00
Kết luận thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên huyện Tam Bình trực thuộc UBND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 19/03/2018 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tam Bình trực thuộc UBND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

      Đoàn thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và quyết toán tài chính tại  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tam Bình trực thuộc UBND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long từ ngày 22/03/2018 đến ngày 29/05/2018.

     Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 01/06/2018 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

     ChánhThanh tra Sở Tài chính kết luận như sau: Xem và tải kết luận thanh tra chi tiết


Các tin khác

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn