Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi: xin cho biết mức vận động thu và quy định về về nội dung chi quỹ an ninh quốc phòng trong khu dân cư (10/04/2016)
Trả lời:

Xin trả lời câu hỏi của anh/chị như sau:

A. Về mức vận động:

Theo Điều 48 của Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 thì mức thu quy định như sau:

Điều 48. Quỹ quốc phòng – an ninh

1. Quỹ quốc phòng – an ninh được lập ở cấp xã, do cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cấp xã. Việc đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng – an ninh thực hiện theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

2. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng – an ninh đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, thiết thực.

 B. Về nội dung chi quỹ an ninh quốc phòng:

Theo hướng dẫn 184/HDLN-STC-CA-Bộ CHQS ngày 01/02/2012 của Sở Tài chính - Công an - Bộ chỉ huy quân sự về việc tổ chức vận động đóng góp, quản lý, sử dụng quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có quy định:

1. Chi bồi dưỡng

- Trích 5% trên tổng số thực thu để chi trả thù lao cho người trực tiếp làm công tác vận động và đi thu ở các phường, thị trấn.

- Trích 7% trên tổng số thực thu để chi trả thù lao cho người trực tiếp làm công tác vận động và đi thu ở các xã.

2. Chi thực hiện nhiệm vụ

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho Dân quân, Công an xã, phường, thị trấn (ngoài lực lượng trực) và Dân quân, Công an xã phụ trách ấp, khóm (gọi chung là cấp xã và ấp), Dân phòng trực tiếp tham gia hoạt động tuần tra, canh gác, truy quét, vây bắt bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và các thảm họa khác với mức: 37.000đ/người/ngày/đêm.

- Hỗ trợ tiền ăn 37.000đ/người/ngày/đêm cho Dân quân, Công an xã, Công an xã phụ trách ấp, Dân qu&acir