Ban Lãnh đạo Sở Tài chính

GIÁM ĐỐC

 
Họ và tên: LÊ THỊ NHUNG
Chức vụ:   Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: (0270). 3823 326
CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC
  
 


 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính
Điện thoại: (0270).3820063
 


 
Họ và tên: HỒ VĂN ĐƯỜNG
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính - Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính
Điện thoại: (0270). 3831258
  Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: (0270). 3838.733
                Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn