Đóng góp dự thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
(02/12/2016 16:41:23)

      Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiên cứu góp ý cho dự thảo và kết quả đóng góp gửi về Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá cộng sản) trước ngày 20/12/2016 để Sở Tài chính có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành

- Tải và xem dự thảo