Đóng góp dự thảo Quyết định giá nước sạch năm 2017 và lộ trình giá tiêu thụ nước sạch năm 2017-2018
(26/12/2016 15:25:16)
Đóng góp dự thảo giá nước sạch năm 2017 và lộ trình giá tiêu thụ nước sạch năm 2017-2018

Tải Dự thảo Quyết định