Kho bạc nhà nước Vĩnh Long thông báo về việc đảm bảo hoạt động của hạ tầng truyền thông trung tâm tỉnh của Bộ Tài chính đặt tại Kho bạc
(24/01/2017 14:18:33)
Tải và xem thông báo chi tiết