Trung tâm TTTV&DVTC Vĩnh Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Vĩnh long
(01/08/2017 13:31:01)
 Xem và tải Thông báo chi tiết
- Gói thầu số 1-Mua máy vi tính để bàn
- Gói thầu số 2-Mua máy Photocopy