Trung tâm TTTV&DVTC Vĩnh Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước tỉnh Vĩnh long (gói số 2, đợt 2))
(07/12/2017 08:12:24)
Xem và tải Thông báo chi tiết