Đóng góp dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, NQ của HĐND tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm trên số phí thu được trích để lại cho tổ chức thu phí đối với 10 danh mục phí theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND
(11/07/2018 09:04:48)

- Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm trên số phí thu được trích để lại cho tổ chức thu phí đối với 10 danh mục phí theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, đơn vị và địa phương có ý kiến đóng góp cho dự thảo Tờ trình, Nghị quyết để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (Đính kèm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh).

- Thời gian các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi ý kiến đóng góp dự thảo về Sở Tài chính chậm nhất ngày 30/7/2018. Quá thời hạn này xem như các cơ quan, đơn vị và địa phương thống nhất với dự thảo văn bản.

   Rất mong được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị và địa phương

- Xem và Tải Dự thảo chi tiết