Thông báo về việc xây dựng định mức tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (Lần 2)
(12/07/2018 14:54:43)
             Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng theo hướng dẫn tại công văn số 969/STC-GCS ngày 11/07/2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, hạn cuối gửi kết quả  cho Sở Tài chính là ngày 25/07/2018. Sau thời gian trên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi xem như không có nhu cầu trang bị.

         Xem và tải hướng dẫn chi tiết