Thủ tục hành chính Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên lĩnh vực
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 43 / 2 trang
1 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Lĩnh vực Tin học - Thống kê
2 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Lĩnh vực giá
3 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi đăng ký tại Sở Tài chính. Lĩnh vực giá
4 Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
5 Trình tự xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
6 Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
7 Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
8 Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
9 Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
10 Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
11 Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
12 Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
13 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
14 Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
15 Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
16 Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, các nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
17 Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
18 Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
19 Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của địa phương Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
20 Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
21 Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
22 Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
23 Hoàn trả vốn ứng trước cho đơn vị phải di dời đã thực hiện ứng trước vốn Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
24 Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
25 Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
26 Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
27 Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
28 Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
29 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng (QSD) đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
30 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm (Đối với nguồn vốn do cấp tỉnh thực hiện). Lĩnh vực Tài chính, Ngân sách

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn