Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:
2. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

- Trình tự thực hiện:     
Bước 1        Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.        
Bước 2        Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng
Từ 13h – 17h buổi chiều
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )
Bước 3        Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )
Theo các bước sau:
+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.
+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân
Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng
Từ 13h – 17h buổi chiều
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )
- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:        
- Bảng đề nghị điều chuyển tài sản.
- Dạnh mục tài sản đơn vị đề nghị điều chuyển.
- Các hồ sơ có liên quan (nếu có)
- Số bộ hồ sơ:   01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày (không kể các ngày nghĩ)        
- Đối tượng thực hiện: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính Vĩnh Long (Phòng Giá & Công sản)
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính Vĩnh Long (Thanh tra tài chính).
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh
d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban ngành có liên quan (nếu có
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh; Biên bản bàn giao tài sản
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
 

- Căn cứ pháp lý của TTHC:   

 

          - Nghị định số 137/2006/NĐCP ngày 14/11/2006 về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.
          - Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 137/2006/NĐCP ngày 14/11/2006 về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.
          - Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 15/05/2008 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, xử lý tài sản nhà nước.
          - Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 về việc sử đổi bổ sung một số nội dung của thông tư số 43/1996/TT-BTC ngày 31/07/1996 về việc hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chánh sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.