Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:            

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.    

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho phòng QLG&CS.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:  Chuyên viên kiểm tra hồ sơ, biên bản kiểm tra tình trạng thực tế; kết quả xác định giá trị tài sản đề nghị điều chuyển của cơ quan có chức năng; ý kiến bằng văn bản của cơ quan cấp trên, ...:

+ Nếu phát hiện chưa đầy đủ theo quy định hoặc có nội dung chưa rõ ràng, có văn bản thông báo đơn vị bổ sung hoặc làm lại.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ trình UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính

Bước 4: Phát hành tờ trình hoặc thông báo bổ sung tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tờ trình UBND tỉnh, quyết định của Giám đốc Sở  trước khi phát hành.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thông báo đơn vị bổ sung qua đường công văn.

Thời gian trả kết quả:

Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

* Ghi chú: Đối với trường hợp bổ sung hoặc làm lại hồ sơ thì quy trình thực hiện lại như từ đầu, thời gian tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung.

- Cách thức thực hiện : Tiếp nhận và trả hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính Vĩnh Long

- Thành phần, số lượng hồ sơ:        

1. Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản (bản chính);

2. Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản (bản chính);

3. Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển tài sản nhà nước: Mẫu 01 DM-TSNN, mẫu 02 DM-TSNN, mẫu 03 DM-TSNN (tùy theo loại tài sản) tại Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ tài chính (bản chính);

4. Biên bản kiểm tra định giá lại tài sản (đối với các đơn vị phải định giá trị tài sản theo quy định (bản chính);

5. Các tài liệu khác có liên quan đến tài sản đề nghị bán (bản sao);

- Số bộ hồ sơ:   02 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản.         

- Đối tượng thực hiện: Tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất; phương tiện giao thông vận tải và tài sản có nguyên giá sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của cơ quan đơn vị cấp tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, giám đốc Sở Tài chính tỉnh  Vĩnh Long

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá & Công sản)

4. Cơ quan phối hợp: Cơ quan chủ quản, cơ quan chuyên ngành về tài sản, đơn vị quản lý sử dụng tài sản, đơn vị đề nghị nhận tài sản và Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở tài chính .

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh Vĩnh Long về việc điều chuyển tài sản của đơn vị và Quyết định của Sở tài chính.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:          

- Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị Quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Long sửa đổi bổ sung một số điều trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;