Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

3.  Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Trình tự thực hiện:     

Bước 1        Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.         

Bước 2        Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )

Bước 3        Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:        

1. Văn bản đề nghị bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản;

2. ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên;

3.  Bảng kê danh mục, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng

- Số bộ hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị bán tài sản

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, Sở Tài chính                                                       

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản của Sở Tài chính hoặc của UBND tỉnh

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:   

1. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

2. Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.

3. Nghị định số 52/2009/NĐ-CP  ngày 03/6/2009 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

4. Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ