Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 199/2004/NĐCP ngày 3/12/2004 của Chính Phủ
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

1. Thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 199/2004/NĐCP ngày 3/12/2004 của Chính Phủ.

- Trình tự thực hiện:     

Bước 1        Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.         

Bước 2        Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

   Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)      

Bước 3        Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Theo các bước sau:

+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:        

               1. Tờ trình xin chủ trương mua bán tài sản của đơn vị (bản chính)  

2. Các văn bản kèm theo để giải trình nhu cầu cần mua bán tài sản.( bản chính )         

3. Bảng báo giá của tài sản ( bản chính )          

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện:   Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời của Uỷ ban Nhân dân tỉnh

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:   

- Luật Đấu thầu 61/2005/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2005.

- Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp của Quốc hội số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008.

- Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước .

- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thông tư số 87/2006/TT - BTC ngày 27/09/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Nghị định chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.