Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả của Sở Tài chính (số 04, Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ.

Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường và cơ quan chủ quản để tổng hợp, kiểm tra hiện trạng và lập Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo Mẫu 03/BB đối với từng cơ sở nhà, đất với thời gian cụ thể như sau:

* Các đơn vị sử dụng nhà, đất: có số lượng dưới 30 cơ sở nhà, đất thì thực hiện kiểm tra và lập biên bản kiểm tra hiện trạng trong thời gian 10 ngày làm việc; số lượng từ 30 đến 60 cơ sở nhà, đất thì thời gian 20 ngày làm việc; số lượng trên 60 cơ sở nhà, đất thì thời gian 30 ngày làm việc

+ Cơ quan chủ quản tổng hợp báo cáo các cơ sở nhà, đất theo Mẫu 04/TH và gửi Sở Tài chính trong thời gian 5 ngày làm việc.

+ Sau khi Sở Tài chính nhận được biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo Mẫu 03/BB và tổng hợp báo cáo các cơ sở nhà, đất theo Mẫu 04/TH thì Sở Tài chính mời các ngành họp bàn, xem xét phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trong thời gian 7 ngày làm việc.

+ Sau đó Sở Tài chính sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày các ngành họp bàn phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến chính thức bằng văn bản (đối với nhà, đất thuộc Trung ương quản lý) hoặc Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (đối với nhà, đất thuộc địa phương quản lý) trong thời gian           10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Tài chính.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết TTHC.

Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do địa phương quản lý hoặc công văn có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chính và gửi cho các đơn vị có liên quan.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo kê khai từng cơ sở nhà, đất và đề xuất phương án xử lý.

- Báo cáo tổng hợp đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý.

- Bản sao các giấy tờ có liên quan đến cơ sở nhà, đất báo cáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

-Thời hạn giải quyết: Tối đa 57 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

   + Đối với trường hợp số lượng dưới 30 cơ sở nhà đất: Tối đa 37 ngày

   + Đối với trường hợp số lượng từ 30 đến 60 cơ sở nhà đất: Tối đa 47 ngày

   + Đối với trường hợp số lượng trên 60 cơ sở nhà đất: Tối đa 57 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính Vĩnh Long

+ Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do địa phương quản lý hoặc công văn có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Phí, lệ phí: không có.

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/HC-SN-DN, Mẫu số 02/TH ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

+ Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

+ Quyết định số 71/2004/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

+ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.