Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả của Sở Tài chính (số 04, Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc qua đường bưu điện .

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ.

* Đối với trường hợp gửi bưu điện:

+ Khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì tối đa không quá 3 ngày                  làm việc kể từ ngày nhận được, Sở Tài chính thông báo qua đường công văn hoặc điện thoại yêu cầu đơn vị nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không quá 1 lần. Ngày đơn vị nộp đủ thành phần hồ sơ được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

* Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường,                    Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kiểm tra, lập biên bản kiểm tra hiện trạng đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ trong thời gian 10 ngày làm việc.

* Cơ quan chủ quản có văn bản giải trình về phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản kiểm tra hiện trạng đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ.

* Sau khi Sở Tài chính nhận được văn bản giải trình của cơ quan chủ quản thì có Tờ trình về phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian 5 ngày làm việc.

* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chính thức bằng văn bản (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý) gửi Bộ, cơ quan trung ương, đại diện chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc quyết định phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý) trong thời gian 10 ngày làm việc kể tư ngày nhận được Tờ trình của Sở Tài chính.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết TTHC

Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý hoặc công văn có ý kiến về phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh và gửi cho các đơn vị có liên quan.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Cách thức thực hiện:

   Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

   a) Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ về đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ gồm có:

- Báo cáo kê khai hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ và đề xuất phương án xử lý (bản chính) theo mẫu 01/KKDD ban hành kèm Thông tư 81/2011/TT-BTC;

- Các giấy tờ có liên quan đến đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ                           (bản photocopy);

- Ý kiến của các cơ quan chức năng của địa phương về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại vị trí cũ (bản photocopy).

   b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

   + Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính Vĩnh Long

   + Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở kế hoạch và Đầu tư

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

   Quyết định phê duyệt phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý hoặc công văn có ý kiến về phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh.

- Phí, lệ phí: không có

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   Tờ khai hiện trạng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ và đề xuất phương án xử lý theo mẫu 01/KKDD ban hành kèm Thông tư 81/2011/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

+ Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.