Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Thẩm định và trình phê duyệt quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành của công ty nhà nước.
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
Nội dung: - Trình tự thực hiện:    

Bước 1     Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.    

Bước 2     Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

    + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )

Bước 3     Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4- Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh LongL, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

    + Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn

    + Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân.

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:    

    1. Bảng đề nghị trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty (Bản chính)     

    2. Báo cáo tài chính của công ty năm trước và năm đang thẩm định.(Bản chính)    

    3. Các tài liệu có liên quan (nếu có Bản sao) .

- Số bộ hồ sơ:     01 bộ

- Thời hạn giải quyết:     7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện:     Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:    

     - Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ Về kinh doanh xổ số     

     - Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

     - Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước    

     - Thông tư số 87/2006/TT - BTC ngày 27/09/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

     - Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

     - Nghị định chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

     - Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.    

     - Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty xổ số kiến thiết.