Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả của Sở Tài chính (số 04, Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng: Quản lý Giá và Công sản, Quản lý Ngân sách.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ

* Đối với trường hợp gửi bưu điện:

+ Khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng: Quản lý Giá và Công sản, Quản lý Ngân sách trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được, Sở Tài chính thông báo qua đường công văn hoặc điện thoại yêu cầu đơn vị nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không quá 1 lần. Ngày đơn vị nộp đủ thành phần hồ sơ được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng: Quản lý Giá và Công sản, Quản lý Ngân sách.

Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

* Trường hợp 1: Tài khoản tạm giữ về sắp xếp lai, xử lý nhà, đất của                     địa phương có tiền: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,                   quyết định ứng trước vốn từ tài khoản tạm giữ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của địa phương trong thời gian 10 ngày làm việc.

* Trường hợp 2: Tài khoản tạm giữ về sắp xếp lai, xử lý nhà, đất của                         địa phương không có tiền hoặc không đủ khả năng ứng trước vốn: Sở Tài chính                      chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ứng trước vốn từ nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi do Sở Tài chính quản lý để ứng trước trong thời gian 10 ngày làm việc.

* Trường hợp 3: Tài khoản tạm giữ về sắp xếp lai, xử lý nhà, đất của                          địa phương và nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi không có tiền: Sở Tài chính                     thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được biết trong                   thời gian 10 ngày làm việc.

* Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định ứng trước vốn cho cơ quan, tổ chức,              đơn vị, doanh nghiệp phải di dời trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài chính.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết TTHC.

Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành quyết định ứng trước vốn cho cơ quan, tổ chức,              đơn vị, doanh nghiệp phải di dời và gửi cho các đơn vị có liên quan.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Cách thức thực hiện:

   Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị ứng trước vốn; trong đó nêu rõ lý do, nhu cầu và số vốn đề nghị ứng trước (bản chính);

- Quyết định phê duyệt phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của cấp có thẩm quyền (bản photocopy);

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại vị trí mới của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bản photocopy);

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản chính);

- Nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước vào doanh nghiệp (bản chính);

- Các giấy tờ có liên quan khác (bản photocopy).

   b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   + Cơ quan có thẩm  quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

   + Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính Vĩnh Long

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Quyết định ứng trước vốn hoặc Thông báo không có tiền để ứng trước vốn cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời.

- Phí, lệ phí: không có

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Mức ứng trướcvốn tối đa cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời không quá 50% nguồn vốn thu được từ vị trí cũ được bố trí trong dự toán thực hiệndự án đầu tư tại vị trí mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.

 

 

 

 

10. Tên thủ tục 10: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết của Sở Tài chính (Số 04, Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ.

* Đối với trường hợp gửi bưu điện:

+ Khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì tối đa không quá 3 ngày                  làm việc kể từ ngày nhận được, Sở Tài chính thông báo qua đường công văn hoặc điện thoại yêu cầu đơn vị nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không quá 1 lần. Ngày đơn vị nộp đủ thành phần hồ sơ được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

* Sở Tài chính tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ trước ngày 15/3 hàng năm.

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi địa phương quản lý trước ngày 31/3 hàng năm  

Bước 4: Trả kết quả giải quyết TTHC

Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản               hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi địa phương quản lý và gửi Bộ Tài chính và                          Bộ Giao thông vận tải.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng của năm trước (bản chính) và báo cáo                   đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính) theo nội dung sau đây:

- Tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ.

- Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản hạ tầng đường bộ theo Mẫu số 05-BC/TSHTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ lập báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 28/2.

+ Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi địa phương quản lý về UBND tỉnh trước ngày 15/3.

+ UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi địa phương quản lý gửi Bộ Giao thông trước ngày 31/3.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính Vĩnh Long

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ.

- Phí, lệ phí: không có

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản hạ tầng đường bộ theo Mẫu số 05-BC/TSHTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.