Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Thẩm định và trình phê duyệt đánh giá xếp loại Công ty nhà nước.
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:    

Bước 1     Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.    

Bước 2     Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

    + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )

Bước 3     Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo các bước sau:

    + Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn

    + Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:    

      1. Báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm ( bản chính)     

      2. Báo cáo tài chính năm trước và năm xếp loại.( bản chính)

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện:     Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

         1. Báo cáo xếp loại doanh nghiệp hoạt động kinh doanh (Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước).

         2. Báo cáo xếp loại doanh nghiệp doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của Nhà nước. (Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước).

         3. Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:    

         - Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước    

         - Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.    

Biểu mẫu