Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả của Sở Tài chính (số 04, Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ.

Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì bán hóa đơn (cả cuốn hoặc hóa đơn lẻ).

Bước 4: Trả kết quả TTHC

Sở Tài chính giao hóa đơn (cả cuốn hoặc hóa đơn lẻ) cho đơn vị.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp mua hóa đơn lần đầu:

+ Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hoá đơn do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (bản chính);

+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hoá đơn;

* Đối với trường hợp mua hóa đơn các lần tiếp theo:

+ Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hoá đơn do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (bản chính);

+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hoá đơn;

+ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn đối với toàn bộ số hoá đơn đã mua lần trước theo mẫu số 06/HĐ-BC ban hành kèm theo Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

* Đối với trường hợp mua hóa đơn lẻ:

+ Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hoá đơn do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (bản chính);

+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hoá đơn;

+ Quyết định xử lý tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ            hồ sơ mua hóa đơn hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan tài chính nhà nước được giao nhiệm vụ in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn; Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý; Tổ chức, cá nhân mua các tài sản.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xuất hóa đơn cho đơn vị

- Phí, lệ phí: không có.

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai:

06/HĐ-BC: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.