Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả của  Sở Tài chính (số 04, Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ.

* Đối với trường hợp gửi bưu điện:

+ Khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì tối đa không quá 3 ngày  làm việc kể từ ngày nhận được, Sở Tài chính thông báo qua đường công văn hoặc điện thoại yêu cầu đơn vị nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không quá 1 lần. Ngày đơn vị nộp đủ thành phần hồ sơ được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

* Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng định giá trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 Thành phần Hội đồng thẩm định giá:

- Lãnh đạo Sở Tài chính: Chủ tịch Hội đồng

- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng

- Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời

- Đại diện cơ quan khác có liên quan

* Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài chính.

* Hội đồng thẩm định giá tiến hành thẩm định giá ghi trong chứng thư hoặc xác định giá bán tài sản gắn liền với với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ theo đề nghị của đơn vị phải di dời trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thẩm định giá có biên bản xác định giá. Đối với doanh nghiệp không phải 100% vốn nhà nước thì Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ; đồng thời hông báo giá bán tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ để doanh nghiệp quyết định.

* Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài chính.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết TTHC.

Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành quyết định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ cho các đơn vị có liên quan.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Cách thức thực hiện:

   Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:

- Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá:

+ Chứng thư thẩm định giá (bản chính).

+ Các giấy tờ liên quan đến đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ; ý kiến của các cơ quan chức năng của địa phương về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại vị trí cũ (bản photocopy).

- Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời không thuê được tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá:

+ Văn bản đề nghị xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ (bản chính).

+ Các giấy tờ liên quan đến đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ; ý kiến của các cơ quan chức năng của địa phương về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại vị trí cũ (bản photocopy).

   b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

   + Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính Vĩnh Long

   + Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ.

- Phí, lệ phí: không có

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai : không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giá bán tài sản gắn liền với đất phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại, không thấp hơn giá xây dựng tài sản mới cùng loại do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhân với tỷ lệ chất lượng còn lại tại thời điểm xác định giá bán tài sản gắn liền với đất. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm chuyển nhượng theo mục đích sử dụng mới của khu đất, không thấp hơn giá đất cùng loại do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

+ Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.