Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Hoàn trả vốn ứng trước cho đơn vị phải di dời đã thực hiện ứng trước vốn
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả của Sở Tài chính (số 04, Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng: Quản lý Giá và Công sản, Quản lý Ngân sách.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ  hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ

* Đối với trường hợp gửi bưu điện:

+ Khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng: Quản lý Giá và Công sản, Quản lý Ngân sách trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì tối đa không quá 3 ngày  làm việc kể từ ngày nhận được, Sở Tài chính thông báo qua đường công văn hoặc điện thoại yêu cầu đơn vị nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không quá 1 lần. Ngày đơn vị nộp đủ thành phần hồ sơ được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng: Quản lý Giá và Công sản, Quản lý Ngân sách.

Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ: Phòng Quản lý Giá và Công sản phối hợp với Phòng Quản lý Ngân sách lập lệnh chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ trình Giám đốc Sở Tài chính xem xét, quyết định.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết TTHC.

Sở Tài chính lập lệnh chuyển tiền gửi Kho bạc nhà nước chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ để hoàn trả số tiền đã ứng trước theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Cách thức thực hiện:

   Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị chủ tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) làm thủ tục hoàn trả vốn ứng trước (bản chính);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính - Chủ tài khoản tạm giữ tại KBNN cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất).

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải              di dời.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản tạm giữ.

- Phí, lệ phí: không có

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.