Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả của Sở Tài chính (số 04, Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ.

* Đối với trường hợp gửi bưu điện:

+ Khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì tối đa không quá 3 ngày                  làm việc kể từ ngày nhận được, Sở Tài chính thông báo qua đường công văn hoặc điện thoại yêu cầu đơn vị nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không quá 1 lần. Ngày đơn vị nộp đủ thành phần hồ sơ được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

* Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng xác định giá trị và hiện trạng hoạt động thực tế của công trình, trình Ủy ban nhân dân trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

* Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài chính.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết TTHC.

Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành quyết định xác lập sở hữu nhà nước đối với            công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và gửi cho các đơn vị có liên quan.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Cách thức thực hiện:

   Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xác lập sở hữu nhà nước (bản chính).

- Tài liệu liên quan đến công trình đề nghị xác lập sở hữu nhà nước (bản sao).

   b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có công trình.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

   + Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính Vĩnh Long

   + Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Quyết định xác lập sở hữu Nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

- Phí, lệ phí: không có

-Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

   Các trường hợp được xác lập sở hữu nhà nước đối với các công trình thỏa mãn điều kiện:

- Công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước hoặc không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thực hiện chuyển giao cho Nhà nước;

   - Công trình được đầu tư theo hình thức Hợp đồng dự án khi hết hạn Hợp đồng thực hiện chuyển giao cho Nhà nước;

   - Các trường hợp phải xác lập sở sở hữu nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

   - Công trình hình thành từ các nguồn khác nhau nhưng không xác định được chủ sở hữu hoặc công trình không rõ nguồn gốc.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.