Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản lập bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản theo mẫu quy định.

* Đối với các sở, ban, ngành chủ quản, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập 02 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản theo mẫu quy định.

- Gửi 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đến Sở Tài chính.

- Lưu trữ 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản tại đơn vị.

* Đối với các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện lập 03 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản theo mẫu quy định gửi cơ quan chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện xác nhận hồ sơ báo cáo kê khai tài sản.

- Gửi 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đã có xác nhận đến Sở Tài chính.

- Lưu trữ 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đã có xác nhận tại cơ quan chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Lưu trữ 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đã có xác nhận tại đơn vị.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả của                    Sở Tài chính (số 04, Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc qua đường bưu điện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp làm lại hồ sơ.

* Đối với trường hợp gửi bưu điện:

+ Khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì tối đa không quá 3 ngày                  làm việc kể từ ngày nhận được, Sở Tài chính thông báo qua đường công văn hoặc điện thoại yêu cầu đơn vị nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ không quá 1 lần. Ngày đơn vị nộp đủ thành phần hồ sơ được tính là ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho Phòng Quản lý Giá và Công sản.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Sau Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính cập nhật thông tin của tài sản phải báo cáo kê khai vào cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước, quản lý, lưu trữ kết quả báo cáo kê khai.

- Cách thức thực hiện:

   Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

   a) Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp báo cáo kê khai lần đầu:

+ Trụ sở làm việc: Mẫu 01-ĐK/TSNN (Bản chính) và các giấy tờ có liên quan đến nhà, đất đang sử dụng (Bản sao).

+ Xe ô tô: Mẫu 02-ĐK/TSNN (Bản chính) và giấy đăng ký xe ô tô (Bản sao).

+ Tài sản khác (không phải là trụ sở làm việc và xe ô tô) có nguyên giá theo                sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản: Mẫu 03-ĐK/TSNN                      (Bản chính) và biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng (Bản sao).

* Đối với trường hợp báo cáo kê khai bổ sung:

+ Những tài sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận về                     sử dụng: Mẫu 01-ĐK/TSNN, Mẫu 02-ĐK/TSNN, Mẫu 03-ĐK/TSNN (bản chính) và bản sao các giấy tờ có liên quan như trường hợp báo cáo kê khai lần đầu.

+ Thay đổi thông tin về đơn vị sử dụng tài sản: Mẫu 04a-ĐK/TSNN và bản sao các giấy tờ có liên quan (nếu có).

+ Thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: Mẫu 04b-ĐK/TSNN và bản sao các giấy tờ có liên quan (nếu có).

+ Thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô: Mẫu 04c-ĐK/TSNN và bản sao                    các giấy tờ có liên quan (nếu có).

+ Thay đổi thông tin về tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên: Mẫu 04d-ĐK/TSNN và bản sao các giấy tờ có liên quan (nếu có).

+ Xóa thông tin về tài sản trong Cơ sở dữ liệu: Mẫu 04đ-ĐK/TSNN và bản sao các giấy tờ có liên quan (nếu có).

   b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

* Đối với trường hợp báo cáo kê khai lần đầu: Trước ngày 31/12/2009.

* Đối với trường hợp báo cáo kê khai bổ sung: 30 ngày kể từ ngày                              có sự thay đổi. Đối với tài sản đưa vào sử dụng do hoàn thành đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn thì thời gian thay đổi tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu  đưa vào sử dụng.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

   Bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đã có xác nhận.

- Phí, lệ phí: không có

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01-ĐK/TSNN, Mẫu 02-ĐK/TSNN,  Mẫu 03-ĐK/TSNN, Mẫu 04a-ĐK/TSNN, Mẫu 04b-ĐK/TSNN, Mẫu 04c-ĐK/TSNN, Mẫu 04d-ĐK/TSNN, Mẫu 04đ-ĐK/TSNN ban kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng  tài sản nhà nước.

+ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phân cấp, quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.