Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Giải quyết công tác tài chính doanh nghiệp.
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:    

Bước 1     Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.    

Bước 2     Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

    + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

    + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )

Bước 3     Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

    + Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn

    + Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ )

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:    

   1. Giải quyết các đề nghị bổ sung vốn gồm:

       + Tờ trình, công văn của doanh nghiệp có yêu cầu (Bản chính)

       + Các văn bản kèm theo tùy tính chất của công việc cần xử lý (Bản sao).    

   2. Giải quyết về vấn đề mua sắm tài sản.

       + Công văn, tờ trình xin mua sắm tài sản của doanh nghiệp; (Bản chính)

       + Các văn bản kèm theo để giải trình nhu cầu mua sắm tài sản (Bản sao).

       + Bảng báo giá của tài sản (Bản sao).

       + Chủ trương của UBND Tỉnh (nếu có, Bản chính)    

  3. Giải quyết về vấn đề thanh lý hoặc điều chuyển tài sản

      + Bảng đề nghị của doanh nghiệp cần thanh lý, điều chuyển tài sản (Bản chính).

      + Công văn, tờ trình đề nghị có ý kiến của cơ quan quản lý cấp (nếu có).

      + Biên bản đánh giá chất lượng còn lại của tài sản kèm theo danh mục cần thanh lý hoặc điều chuyển.    

  4. Giải quyết công việc khác về lĩnh việc tài chính khác

      + Bảng đề nghị của Doanh nghiệp (Bản chính).

      + Các văn bản khác có liên quan đến giải quyết lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (bản sao) .

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện:     Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:    

       -Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng    

       -Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị đinh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2003/NĐ-CP và Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định 149/2003/NĐ-CP và 158/2003/NĐ-CP   

       -Thông tư số 87/2006/TT - BTC ngày 27/09/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác    

      -Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác