Thủ tục hành chính Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên lĩnh vực
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 43 / 2 trang
31 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Lĩnh vực giá
32 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính. Lĩnh vực giá
33 Tiếp công dân Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
34 Đơn thư khiếu nại, của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
35 Đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
36 Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
37 Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
38 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
39 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
40 Giải quyết công tác tài chính doanh nghiệp. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
41 Thẩm định và trình phê duyệt đánh giá xếp loại Công ty nhà nước. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
42 Thẩm định và trình phê duyệt quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành của công ty nhà nước. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
43 Thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 199/2004/NĐCP ngày 3/12/2004 của Chính Phủ Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn